Computational Electrophysiology by Kunichika Tsumoto, Junko Inoue, Zhenxing Pan, Shinji Doi (Paperback, 2010)