Homesick by Sondra Silverston, Eshkol Nevo (Paperback, 2012)