CURRENTLY SOLD OUT

Singularity Theory: v. 1 by V. A. Vasil'ev, O.V. Lyashko, V. I. Arnold, V.V. Goryunov (Paperback, 1998)