Takashi Yoshimatsu - Yoshimatsu: Symphony No. 3 / Saxophone Concerto (1999)