Twilight: The Graphic Novel: v. 1 by Stephenie Meyer (Hardback, 2010)