Alex Rider Graphic Novel 3: Skeleton Key by Yuzuru, Johnston, Horowitz, Kanako (Paperback, 2009)