British Infantryman vs German Infantryman: Somme 1916 by Stephen Bull (Paperback, 2014)