Environmental Chemistry: Volume 2 by Royal Society of Chemistry (Hardback, 1982)