Necronomicon Tarot by Ann Stokes, Donald Tyson (Kit, 2007)