Plenty of Love to Go Round by Emma Chichester Clark (Hardback, 2016)