CURRENTLY SOLD OUT

Polymer Nanocomposites by Yiu-Wing Mai, Zhong-Zhen Yu (Hardback, 2006)