Ruby Nettleship by Thomas Docherty (Hardback, 2010)