The Devil's Playground by Stav Sherez (Paperback, 2014)