The Elder Scrolls V: Skyrim (Microsoft Xbox 360, 2011)