The Last Days of Steam in the Scottish Highlands by David Fereday Glenn (Hardback, 1991)