The Third Day by Chochana Boukhobza (Hardback, 2012)