Trash!: On Ragpicker Children and Recycling by Anushka Ravishankar, Gita Wolf (Paperback, 2003)